Vedtekter

AKER SENIORAKADEMI

VEDTEKTER FOR AKER SENIORAKADEMI

§1 FORMÅL

Seniorakademiet er en ideell frittstående institusjon som har som formål å spre kunnskap og innsikt gjennom plenumsforedrag og temagrupper. Virksomhetsområdene skal være kunst og kultur, historie, samfunnsspørsmål og vitenskap.

§2 MEDLEMSKAP

Alle over 60 år i bydelen Vestre Aker kan bli medlemmer. Ved stor pågang kan styret opprettholde en venteliste. Styret avgjør til en hver tid hvor mange fra ventelisten som kan få medlemskap og hvor mange som kan stå på ventelisten.

Et medlem som ikke har betalt årskontingent, mister sitt medlemskap.

§3 STYRET

Seniorakademiet ledes av et styre på 8 medlemmer. Styremedlemmene velges av årsmøtet for 2 år og kan gjenvelges 1 – én – gang for ytterligere 2 år. Ingen styremedlemmer kan ha en funksjonstid på mer enn 4 år. Styret skal konstituere seg umiddelbart etter valget og velger selv sin styreleder og nestleder.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede, og vedtak kan fattes når minst 4 av styrets medlemmer stemmer for vedtaket. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

Styret legger planer for seniorakademiet, velger emner for forelesninger, skaffer forelesere og leder for øvrig virksomheten i overensstemmelse med vedtektene. Styret skal også følge opp aktivitetene i temagruppene og sammensetningen av programkomitéene.

Styret ansetter administrasjonssekretær. Styret kan leie nødvendig administrativ bistand ved behov. Styret engasjerer regnskapsfører. Styret foreslår kandidater til valgkomitéen og til revisor.

Seniorakademiet forpliktes ved underskrift av styrets leder eller – i dennes fravær – av nestlederen og ett av de øvrige styremedlemmene.

Hvis et styremedlem ber seg varig fritatt fra sitt arbeid i styret på grunn av andre presserende oppgaver eller får varig frafall av andre årsaker, kan styret i samråd med valgkomitéen supplere seg selv frem til neste årsmøte.

§4 VALGKOMITÉ

Valgkomitéen har 4 medlemmer med en funksjonstid på 2 år, hvorav 2 normalt er på valg hvert år. Medlemmene kan gjenvelges 1 – én – gang.

Valgkomiteen foreslår kandidater til styret.

§5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er seniorakademiets øverste organ. Det gir styret de overordnede retningslinjer for dets virksomhet.

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april og innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Forslag fra medlemmene til saker må fremsettes skriftlig og være styret i hende seneste 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  • styrets beretning
  • regnskap for foregående år
  • budsjett for inneværende år
  • neste års medlemskontingent
  • valg
   • av styremedlemmer
   • av revisor
   • av valgkomité
  • innkomne forslag

§6 ENDRINGER AV VEDTEKTER

Vedtak om endringer av vedtekter skjer på årsmøtet og krever 2/3 flertall av de fremmøtte.

§7 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av seniorakademiet må fremmes på årsmøtet av minst 5 navngitte medlemmer og må i skriftlig form være styret i hende senest 3 uker før møtet.

Oppløsning kan vedtas med 2/3 flertall av de oppmøtte.

Seniorakademiets midler vil i tilfelle oppløsning tilfalle et ideelt formål i bydelen etter nærmere beslutning på et årsmøte.

Sist endret på årsmøtet 24.04.2018